Rejestracja

Treść regulaminu

Regulamin
 
§1 Postanowienia ogólne
 
Sklep Internetowy CUMULUS dostępny na Stronie Internetowej działającej pod adresem http://cumulus.pl/ jest prowadzony przez Zdzisława Wylężek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zdzisław Wylężek CUMULUS, ul. Goplany 15, 81-524 Gdynia, NIP 5860219373, REGON 008303125 oraz Jacka Wylężek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CUMULUS Jacek Wylężek, ul. Goplany 15, 81-524 Gdynia, NIP 5862199870, REGON 221836977, działających wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą „CUMULUS Zdzisław Wylężek, Jacek Wylężek spółka cywilna”, NIP 586-230-27-18, REGON 363418280 (dalej również jako „firma CUMULUS”) Dane kontaktowe:
 
CUMULUS Zdzisław Wylężek, Jacek Wylężek spółka cywilna
Ul. Opata Hackiego 19
81-211 Gdynia
 
NIP: 586 230 27 18
 
adres poczty elektronicznej: info@cumulus.pl
 
Numer kontaktowy Biura Obsługi Klienta CUMULUS: +48 58 620 94 12, czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 czasu polskiego.
 
Niniejszy Regulamin jest skierowany do podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego
i określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży artykułów w Sklepie Internetowym.
 
 
 
§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
1.       Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego i składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, które obsługuje przeglądarkę internetową, spełniającą wymogi konieczne do poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 
2.       Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do firmy CUMULUS, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za uprzednią zgodą firmy CUMULUS wyrażoną na piśmie.
 
 
3.       Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez firmę CUMULUS, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 
 
4.       W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 
 
5.       Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby lub mogłaby potencjalnie naruszać interes firmy CUMULUS.
 
 
 
§ 3 Rejestracja
 
1.       W celu utworzenia Konta na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Korzystanie i likwidacja Konta również są nieodpłatne.
 
 
2.       Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 
 
3.       W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez firmę CUMULUS na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do firmy CUMULUS poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 
 
4.       W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość i obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 
 
5.       Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez firmę CUMULUS. Z tą chwilą firma CUMULUS rozpoczyna prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania na nim zmian jak i jego usunięcia.
 
 
 
§4 Ustalenia dotyczące cen towarów
 
1.       Ceny towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 
 
2.       W ceny towarów podane na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego nie są wliczone koszty dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo uwzględniane w całkowitej wartości zamówienia, która to wartość ukazuje się w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 
 
3.       Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 
4.       Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Twoim koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
 
5.       Ceny towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 
 
6.      Firma CUMULUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do asortymentu Sklepu Internetowego, wycofywania dotychczasowego asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.
 
 
 
 
§ 5 Składanie zamówienia
 
1.       Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez Stronę Internetową Sklepu Internetowego http://cumulus.pl/. Firma CUMULUS w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie lub zakłócenia powodujące utrudnienia w komunikacji, polegające w szczególności na braku przesyłu danych, jak i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 
 
2.       Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
 
3.       Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 
 
4.       Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Dodaj do koszyka" na podstronie danego Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Twoim koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do firmy CUMULUS, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego przycisk „Zamów”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do firmy CUMULUS, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę.
 
 
5.       Złożenie zamówienia stanowi złożenie firmie CUMULUS przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 
 
6.       Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
 
7.       Po złożeniu zamówienia, firma CUMULUS przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy, na co Klient wyraża zgodę. Zamówienie otrzymuje wówczas status: „Nowe”.
 
8.       Następnie, po zaksięgowaniu kwoty, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłana informacja o uiszczonej zapłacie. Zamówienie otrzymuje wówczas status: „Zapłacone”.
 
 
9.       W momencie wysyłki Towaru firma kurierska przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacje dotyczące przesyłki, umożliwiające Klientowi śledzenie przebiegu podróży przesyłki od firmy CUMULUS do Klienta. Zamówienie otrzymuje wówczas status: „Wysłane”.
 
 
10.   Oprócz informacji, które Klient otrzymuje na adres e-mail, Klient może również sprawdzać status zamówienia na swoim Koncie Klienta na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego.
 
 
11.   Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem firmy CUMULUS o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 
 
 
 
§ 6 Formy płatności
 
1.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 
1)      przed odbiorem zamówionego towaru – płatność przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego,
 
2)      przed odbiorem zamówionego towaru – płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Dotpay lub PayU,
 
3)      gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej – należność za towar pobiera kurier.
 
 
 
 
2.       Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez firmę CUMULUS fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.
 
 
 
§ 7 Realizacja zamówienia i dostawa towarów
 
1.       Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje firmą CUMULUS. Koszt dostawy wynosi odpowiednio 5,00 zł – w przypadku płatności z góry oraz 5,00 zł - w przypadku płatności za pobraniem.
 
 
2.       Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej. W takim przypadku koszt dostawy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 7 EURO.
 
 
3.       Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: do 4 tygodni w przypadku produktów seryjnych oraz do 8 tygodni w przypadku produktów wykonywanych na specjalne zamówienie.
 
 
4.       Czas realizacji zamówienia może zostać indywidualnie uzgodniony z firmą CUMULUS z inicjatywy Klienta. W celu uzgodnienia konkretnego terminu konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu e-mail: info@cumulus.pl.
 
 
5.       Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta. Przewidywany czas transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej to 1 dzień roboczy. Przewidywany czas transportu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej waha się od 1 do 7 dni roboczych w zależności od położenia kraju docelowego.
 
 
6.       W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 
 
7.       W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, kurier pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, firma CUMULUS skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 
 
 
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
 
1.       Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
 
2.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 
 
3.       Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając firmie CUMULUS oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cumulus.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W tym celu możliwe jest skorzystanie z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, Skorzystanie z załączonego wzorca nie jest obowiązkowe.

 

Znajdz nas na

Akceptowane płatności


Projekt i wykonanie Kompan.pl

stat4u
x

Zaloguj się

Twój koszyk

Koszyk jest pusty